มหาสารคราม จัดเวทีพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าของอำเภอแกดำ กว่่า 206 ร้านค้า

9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคราม โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแกดำและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

จัดเวทีพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งทางเครือข่ายงดเหล้ามีการสำรวจข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ประกอบการร้านค้าของอำเภอแกดำ 6 ตำบลมีร้านค้า 206 ร้านค้า

พบว่าร้านค้ายังไม่เข้าใจกฎหมายและมีการละเมิดหลายมาตรา ซึ่งอาจจะส่งผลให้กระทำผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย เช่น ขายในเวลาห้ามขายร้อยละ 45 และขายให้เด็กต่ำกว่า20 ปี ร้อยละ25 ดังนั้นทางผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคามโดยนายบุญชอบ สิงค์คำ และสาธารณสุขอำเภอแกดำ นายบุญกว้าง ประดับคำ จัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เข้าใจข้อกฎหมายและมีการบังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่ โดยมีนายเฉลิมเดช เนื่องสุวรรณลักษณ์ นิติกร สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้พรบ.ควบคุมเรื่องดื่มแอลกอฮอล์และพรบ.ควบคุมยาสูบ และข้อลงโทษของผู้กระทำผิด

ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากนายศฎายุธ ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดเวที และให้ข้อคิดว่า

การที่จะทำให้บ้านเมืองพัฒนา ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้ารัฐ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ร่วมถึงประชาชนทุกคนต้องช่วยกันที่จะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การที่ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย หรือผู้ประกอบการร้านค้าก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ก็เป็นการช่วยพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น สังคมให้ดีขึ้น

กองบรรณาธิการ SDNThailand