ศึกษาดูงานกับชุมชนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน/ชุมชนตำบลเขาค่าย อ.สวี จังหวัดชุมพร ในเรื่องการพัฒนา “นักจัดการสุขภาพชุมชน”

ชาวเครือข่ายชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงภาคใต้ตอนบน จากพื้นที่ชุมชนตำบลกระบี่น้อย ชุมชนตำบลบ้านเกาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก 3 ใน 16 ชุมชนศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคใต้ตอนบน แล ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ออกเดินทางมาแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานกับชุมชนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน/ชุมชนตำบลเขาค่าย อ.สวี จังหวัดชุมพร ในเรื่องการพัฒนา “นักจัดการสุขภาพชุมชน” ของจังหวัดชุมพร

โดยใช้ฐานชุมชนเป็นตัวตั้ง ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมทำแผน ร่วมดำเนินการ จากทุกภาคส่วนในตำบล ยกระดับสู่ พชอ.ในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านพรุตาโรย ม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เรื่องการขับเคลื่อนงานงดเหล้ายกระดับสู่ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ที่บรรจุเรื่องงานงดเหล้าไปในธรรมนูญ ในการสร้างคนต้นแบบ สร้างงานบุญประเพณีปลอดเหล้า สร้างพื้นที่พัฒนาเยาวชนแกนนำของชุมชน และมาร่วมกิจกรรมงานวิ่งพักตับขยับปอดพิชิตภูเขาหญ้า จังหวัดระนองครั้งที่ 3 ซึ่งปีนี้ มีบรรยากาศแคมปิ้งในลานภูเขาหญ้าดึงดูนักท่องเที่ยวมาร่วมงานคับคั่ง วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ออกเดินทางมายังชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงบ้านไทรทอง ม.8 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการทำงานงดเหล้าเข้าพรรษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ด้วยนกเงือกถึง 7 ชนิดที่มีอยู่ในเขตชุมชน

ซึ่งได้ชวนกลุ่มเยาวชนศึกษา สำรวจ ทำเส้นทางเดินป่าเพื่อการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เยี่ยมชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงบ้านสวนพริก ม.2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา การรณรงค์เข้าพรรษา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้งดเหล้าฯ และขยับสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างตลาดชุมชน ที่เรียกว่า หลาดหลังเขา ที่ให้คนในชุมชนได้นำสินค้าพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งแนวคิดการสร้างความมั่นคงของชุมชนน่าสนใจ ที่จะสามารถสร้างความสุขให้คนในชุมชน

โดยในการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณประชาคมงดเหล้าจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ รวมถึงแกนนำชุมชนทุกชุมชนที่ร่วมต้อนรับแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น และร่วมรับประทานอาหารกันด้วยอย่างอบอุ่นมากๆ

กองบรรณาธิการ SDNThailand