ประชุมสัญจรนครสวรรค์ สคล.เหนือล่าง สานพลังเครือข่าย

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง กำหนดให้มีการประชุมสัญจร เพื่อสานพลังเครือข่าย สคล.เหนือล่าง ร่วมสร้างสุขที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวเปิดการประชุมโดยมีนายเหรียญ บุญสำลี ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเยนตามมาตรา ๕๐(๕) จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อม นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง และภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้มีประสิทธิผล กระตุกคิด ชวนพูดชวนคุย การประชุมสัญจร เพื่อ สานพลังเครือข่าย สคล.เหนือล่าง ร่วมสร้างสุขที่ยั่งยืน จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร นายเหรียญ บุญสำลี ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ อัตราร้อยละ ๒๔.๐ ปี ๒๕๖๐ ลดลงเหลือร้อยละ ๒๒.๑ และปี ๒๕๖๔ ลดลงร้อยละ ๒๑.๖ ซึ่งมีอัตราที่ต่ำกว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปี แสดงให้เห็นว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีต้นทุนการขับเคลื่อนด้านมาตรการป้องกันและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนหนึ่งเกิดจากการสานพลัง ความมุ่งมั่นของเครือข่ายทั้งภาครับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายจิตอาสา และกลุ่มเยาวชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและขยายผล ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนเป็นอย่างดี ในการปรับพฤติกรรมลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์อย่าง สำหรับโครงการขับเคลื่อนเลิกเหล้าเข้าพรรษาประจำปี โครงการแรกได้เริ่มที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ ในปี 2563 ได้ขยับขยายพื้นที่ไปทำที่บ้านหนองข่อย หมู่ที่ 5 ในปี 2564 ก็ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ต่อมาในปี 2565

ทางนครสวรรค์ได้ขยายเครือข่ายจาก 1 ชุมชนเป็น ระดับตำบลหนองกระเจา ภายใต้สโลแกน ซุปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเหล้าเบียร์ ซึ่งต้องขอขอบคุณ สคล.เหนือล่าง หรือ สสส. ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งมาดูแลสุขภาพของประชาชนในครั้งนี้ หลังจากจบการนำเสนอข้อมูลจากผู้ประสานงานจังหวัดนครสวรรค์ นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

ได้นำทีมงานพร้อมทั้งผู้ประสานงานและเครือข่ายทั้ง 10 จังหวัดไปพื้นที่เป้าหมายที่จะเป็นแหล่งการขับเคลื่อนสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างสุขอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าดินแดง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีเข้มแข็งต่อไป สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าดินแดงนั้น เบื้องต้นทางสมาชิกกลุ่มได้ ลงพื้นที่ศึกษาดงานชุมชน แจ้งให้เครือข่ายทราบว่า ได้เปิดทำการมาราว 36 ปีมาแล้ว สมาชิกมีความเข้มแข็งสื่อสัตย์ ส่วนความเป็นมาและแนวคิดที่ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าดินแดงนั้น ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน

เนื่องจากสมัยก่อนประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น การจะไปกู้เงินกับธนาคารสมัยนั้นจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนและมักไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ ดังนั้น การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชาชนด้วยความสมัครใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อออมเงินอย่างสม่ำเสมอและใช้เงินในการลงทุนประกอบอาชีพ และใช้จ่ายทั้งของตนเองและบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนให้กับสมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว หลักการดำเนินงานภายใต้คุณธรรม 5 ประการได้แก่ ๑.ความซื่อสัตย์ ๒.ความเสียสละ ๓.ความรับผิดชอบ ๔.ความเห็นอกเห็นใจกัน และ ๕.ความไว้วางใจกัน เงินสัจจะสะสมเป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิก จำนวนเท่าๆ กัน ทุกเดือนตามกำลังความสามารถเพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งจะจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด โดยสามารถเปิดบัญชีต่ำสุดคือ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อบัญชี และสมาชิกยังสามารถกู้เงินดอกเบี้ยถูกในกลุ่มได้อีกด้วย

สกู๊ปข่าว สคล.นล. โดยนายปัณณทัต ปานเงิน

กองบรรณาธิการ SDNThailand