พัทลุง จัดเวทีเพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2565 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาต่อยอดงานระดับพื้นที่

3-5 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่างโดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขึ้นแผนประชาคมงดเหล้าจังหวัด 2565 ณ โรงแรมหาดทองรีสอร์ท ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาคมงดเหล้าจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมคิดวิเคราะห์ ทำความรู้จักบทบาทของตนเอง เครือข่าย และองค์กร และทำความเข้าใจเข้าใจบทบาทของเครือข่าย เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2565 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาต่อยอดงานระดับพื้นที่

ทั้งนี้การจัดเวทีนี้ ได้รับการสนับสนุนกระบวนการ โดยอาจารย์ปิยะ พ่วงสำลี นักวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก และ อาจารย์วิเศษ บำรุงวงศ์ กระบวนกรธนาคารจิตอาสา

ซึ่งจากการจัดเวทีในครั้งนี้ทำให้การขับเคลื่อนงานและมุมมองในการทำงานของประชาคมงดเหล้าประจำจังหวัดได้เข้าใจและยึดมั่นในจุดยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำงานระดับพื้นที่ ต่อไป

เพื่อให้การทำงานยกระดับและพัฒนาต่อยอดทำให้ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้กำหนดแผน 2 ปี เพื่อกำหนดก้าวร่วมปีที่ 10 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1.การขับเคลื่อนงานของประชาคมงดเหล้าจังหวัดจะต้องผลักดันให้เกิดการทำงานเชิงนโยบาย

2.การทำงานเชิงหุ้นส่วนความเป็นเจ้าของร่วม

3.ยกระดับประชาคม ไปสู่องค์กร นิติบุคคลสร้างการยอมรับองค์กรแห่งคุณภาพ

4.การทำงานลดปัจจัยเสี่ยงเริ่มจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในสังคม

5.สร้างระบบการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

6.พัฒนาศักยภาพคนทำงาน

7.ร่วมพัฒนาระบบสวัสดิการคนทำงานส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้และอาชีพของเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนซึ่งเป้าหมายร่วมทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นภาระหน้าที่ของเครือข่ายทุกจังหวัดรวมทั้งส่วนภาคที่จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ#สสส#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า#งดเหล้าใต้ล่าง#เครือข่ายอันดับ1#ธนาคารจิตอาสา#เครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง#มัสยิดปลอดบุหรี่#งดเหล้าเข้าพรรษา

กองบรรณาธิการ SDNThailand