สมุทรสาคร จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ยกย่องบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา “คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร”

7 กุมภาพันธ์ 2565 สมุทรสาคร จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ยกย่องบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา “คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์ ผู้ประสานงานจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานชมรมคนหัวใจเพชรชุมชนบ้านหนองสองห้อง จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ยกย่องบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา คนหัวใจหิน หัวเหล็ก และคนหัวเพชรประจำปี พ.ศ2564 เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจบุคคลต้นแบบที่สามารถงดเหล้าครบพรรษาและเลิกได้อย่างต่อเนื่อง

โดยเรียนเชิญ นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว มอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนคนสู้เหล้าบ้านหนองสองห้อง คนหัวใจหินที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา 3 เดือน คนหัวใจเหล็กที่สามารถเลิกเหล้าต่อเนื่องได้ 1–3 ปี และคนหัวใจเพชร ที่สามารถเลิกเหล้าได้มากกว่า 3 ปีถึงตลอดชีวิต โดยผู้ที่ชนะใจตนเองทั้ง 3 ระดับ จะมีการต่อยอดการรณรงค์สร้างแกนนำในชุมชนเพื่อเป็นพี่เลี้ยง ชี้ชวนให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลด ละ เลิกการดื่มต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่คิดจะลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ในการขับเคลื่อนงานปี 2564 ที่ผ่านมาทำให้มีคนหัวใจหิน จำนวน 179 คน (งดเหล้าครบ 3 เดือน) คนหัวใจเหล็ก จำนวน 19ท่าน (งดเหล้าครบ 1-3 ปี) และคนหัวใจเพชร จำนวน 19 ท่าน (เลิกเหล้า 3 ปี ขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ด้านนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเครือข่ายประชาคมงดเหล้าและคณะทำงานชมรมคนหัวใจเพชรในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาว่า

เป็นการนำความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมมาต่อยอดการทำงาน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พัฒนาในระดับนโยบาย และใช้กลไกของรัฐทุกหน่วยงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจึงกลายเป็นกิจกรรมหลักที่มีการรณรงค์จากหลายหน่วยงานเพื่อเชิญชวนให้คนไทย ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้านนายฐิติวัชร์ วารีรัตน์ภากร สาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวว่า

แนวทางสำคัญคือการสร้างชุมชนคนสู้เหล้า รณรงค์เปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่จัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆ เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะนำไปสู่การลดปัญหาต่างๆ ทางสังคมและอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการงดเหล้าจะส่งผลดี 4 ด้าน คือสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพเศรษฐกิจ และสุขภาพสังคม

ด้านนายปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีศักยภาพสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละชุมชน โดยมียุทธศาสตร์สำคัญคือการพัฒนากลไกการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยง การปรับเปลี่ยนค่านิยมในงานเทศกาล งานบุญประเพณี วันสำคัญทางศาสนา เพื่อลดอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักดื่มหน้าเก่าและป้องกันไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ มีการต่อยอดพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้าให้เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผล มีการเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลให้รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนค่านิยมหรือให้ประชาชน มีสำนึกในการลด ลด ละ เลิกการดื่มรวมทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ณ วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร#ชุมชนคนสู้เหล้า#ชมรมคนหัวใจเพชร#สคล.#สสส.#สคล.ตะวันตก

กองบรรณาธิการ SDNThailand