เปิดสวนหอมหวล ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียนรู้ดูงานฐานชุมชนคนสู้เหล้า/ต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้

4 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นำโดย น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำแกนนำชุมชนคนสู้เหล้า 24 ชุมชน 8 อำเภอ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัส โควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนโดยสำนักงานเครือข่ายองค์งดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนีบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรียนรู้ดูงานฐานชุมชนคนสู้เหล้า/ต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ บ้านทุ่งสะท้อน ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนหอมหวล ฐานเงินออม 0 บาท เหล้า บุหรี่ ฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยงโดยชุมชน ณ บ้านทุ่งสะท้อน ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

***เงินออม 0 บาท เหล้า บุหรี่**ที่มาของชื่อโครงการ เงินออม 0 บาท เหล้า บุหรี่-เงินออม หมายถึง

เงินที่เก็บสะสม เพื่อให้พอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆ ตามเวลา -0 บาท หมายถึง ไม่มีค่า แต่ถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็มีค่า เช่นการตั้งชื่อโครงการ ที่นำ 0 บาทไปอยู่ก่อนหน้า เหล้า บุหรี่ เพราะคำว่าเหล้าบุหรี่ ก็คือไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์ -วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเงินที่สูญเสียไปกับค่าเหล้า และบุหรี่ เกิดเป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกหลาน เยาวชน และคนในชุมชน นำไปสู่การลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ของคนทุ่งสะท้อน และไม่พบนักดื่มนักสูบรุ่นใหม่ ๆ ของคนทุ่งสะท้อนต่อไป

ประโยชน์ของโครงการ

1. มีเงินเก็บหรือใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

2. เพื่อให้ตับ และร่างกายได้ฟื้นฟูกำจัดสารพิษในร่างกาย

3. ลดโอกาสในการทะเลาะวิวาท ลดความเสี่ยงติดโรคโควิด – 19

4. ช่วยเชื่อความสัมพันธ์ของครอบครัว

5. เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเยาวชนคนทั่วไป

6. เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ครอบครัว และชุมชน

โครงการนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งมาเมื่อเดือน พ.ย. – ม.ค. จำนวนผู้ที่เข้าร่วม 35 ราย จำนวนเงินสะสม 13,280 บาท ทางคณะกรรมการโครงการนี้มีความคาดหวังว่าจะชักชวนผู้ที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่มาเข้าร่วมโครงการให้ได้มากที่สุดทางคณะกรรมการโครงการเงินออม 0 เหล้า บุหรี่ ได้จัดทำเล่มเงินออม พร้อมให้ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้เขียนเป้าหมายของการออมเงินในครั้งนี้ว่าตนจะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไร เพื่อเป็นที่สร้างแรงจูงใจในการออมเงินในครั้งนี้ด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand