ในปี 2563 การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของป่วยด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 740,000 เคส

สถาบันนานาชาติเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง หรือ The International Agency for Research on Cancer (IARC) เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วหรือปี 2563 การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งทั่วโลกมากกว่า 741,300 เคส โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่แบ่งเป็นผู้ชาย 568,700 คน หรือร้อยละ 76.72 เป็นผู้หญิง 172,600 คน หรือร้อยละ 23.28

แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารมากที่สุด หรือร้อยละ 26 รองลงมาคือมะเร็งตับ ร้อยละ 21 และมะเร็งเต้านม ร้อยละ 13 มะเร็งปากและช่องปาก ร้อยละ 10 ตามลำดับ

เมื่อแบ่งระดับการดื่มแอลกอฮอล์เป็น 3 ระดับ คือ
1. การดื่มระดับปานกลาง หรือดื่มน้อยกว่า 20 กรัม/วัน
2. การดื่มระดับที่มีความเสี่ยง หรือดื่ม 20 – 60 กรัม/วัน
3. การดื่มระดับหนัก หรือดื่มมากกว่า 60 กรัม/วัน

ทั้งนี้ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งมาก โดยในผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์ระดับหนัก 346,400 คน หรือร้อยละ 47 รองลงมาคือผู้ดื่มระดับที่มีความเสี่ยง 291,800 คนหรือร้อยละ 39 ตามลำดับ โดยสัดส่วนของประชากรที่ดื่มระดับหนัก ถ้าเป็นเพศชายส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ยุโรปกลางและตะวันออก ส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาตอนใต้ และแอฟริกาตะวันตก
 
หมายเหตุ : แปลและสรุปจากบทความเรื่อง Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study Lancet Oncol จาก https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext

อ้างอิง
Rumgay H, Shield K, Charvat H, Ferrari P, Sornpaisarn B, Obot I, et al. (2021). Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study Lancet Oncol. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext