ชาวบ้านตำบลนาข้าวเสีย จ.ตรัง ร่วมกัน เกี่ยวข้าวที่ร่วมกันปลูกจากโครงการ “คลังอาหาร คลังยา ชุมชนสุขปลอดเหล้าเข้าใจโควิด”

27 ม.ค. 2565 นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์ นายก อบต.นาข้าวเสีย สมาชิก อบต.นาข้าวเสีย และชมรมคนหัวใจเพชร หนุ่มเลิกเหล้า สาวพักตับ ตำบลนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง

ร่วมกัน เกี่ยวข้าวที่ร่วมกันปลูกจากโครงการ คลังอาหาร คลังยา ชุมชนสุขปลอดเหล้าเข้าใจโควิดสืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย และชมรมคนหัวใจเพชร หนุ่มเลิกเหล้า สาวพักตับ ได้จัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องหลายปี รวมถึงปี 2564 ก็มีการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาตามปกติ แต่ในปี 2564 ได้เกิดวิกฤติ โควิด 19 ทำให้คนในชุมชนตกงานบ้าง ค้าขายยากลำบากบ้าง ความเป็นอยู่เริ่มขัดสน

ชมรมคนหัวใจเพชร หนุ่มงดเหล้า สาวพักตับ จึงได้เข้าหารือกับ นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์ เพื่อจะจัดทำโครงการ “คลังอาหาร คลังยา ชุมชนสุขปลอดเหล้าเข้าใจโควิด” โดยมีความตั้งใจที่จะทำนาอินทรีย์ โดยให้คนในชมรมคนหัวใจเพชร และผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มาร่วมกันปลูกข้าวนาอินทรีย์ เพื่อที่จะได้นำผลผลิตไปแบ่งปัน และสามารถเป็นคลังอาหาร สำหรับคนในชุมชนให้สู้ภัยโควิดได้ นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์ นายก อบต.นาข้าวเสีย จึงได้สนับสนุนที่ดินประมาณ 10 ไร่ เพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาอินทรีย์ในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ และยังช่วยจัดหาพันธ์ข้าว และปุ๋ยอินทรีย์ มาสนับสนุนอีกด้วยจากการที่ร่วมกันปลูกและดูแล มากว่า 3 เดือน ข้าวนาอินทรีย์พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ชมรมคนหัวใจเพชรจึงร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมี นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์ นายก อบต.นาข้าวเสีย และสมาชิก อบต.นาข้าวเสีย ได้มาร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งนี้ด้วย สำหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งนี้จะแบ่งปันให้กับสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชร และผู้เข้าร่วมโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งถ้าเหลือจากการแบ่งปันกันแล้ว ก็จะนำข้าวที่เหลือไปขายและนำเงินเข้าสมทบชมรมคนหัวใจเพชร เพื่อใช้ในการต่อยอดจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนต่อไปขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ มาโดยตลอด #สสส.#เครือข่ายงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand