ประเพณีออกพรรษา วันพระใหญ่ (ห้ามขายเหล้า)

วันออกพรรษานับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ตามประเพณีที่สื่บทอดกันมานั้น มีความเชื่อว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหารคาว หวาน เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์หลังวันออกพรรษา 1 วัน ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ส่วนมากจะเน้นการทำบุญตามแนวทางพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 ตลอดจนการลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง

ทั้งนี้ทางรัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มเติม  ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค มีการจัดงานประเพณีออกพรรษา อาทิ งานบั้งไฟพญานาคที่มีประชาชนเดินทางไปชมปรากฎการความมหัศจรรย์กันอย่างคึกคักที่จังหวัดหนองคาย  และงานโชว์มหกรรมไหลเรือไฟ อีกหลายจังหวัด ในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

วันออกพรรษาของทุกปี เป็นวันพระใหญ่ โดยขอความร่วมมือร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ห้ามขายเหล้า เบียร์ ​เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานบริการทุกประเภทงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ พร้อมห้ามตั้งวงดื่มในสถานที่กำหนดห้าม หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันพระใหญ่) งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันไหนบ้าง  ซึ่งใน 1 ปี จะมี 5 วัน ดังต่อไปนี้  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษานี้ด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand