L-No More : RUN FOR CHANGE คุณเต้ อภิรัตน์ (มีคลิป)

” ไม่มีใครที่ไม่อยากมีสุขภาพที่ไม่ดี มันอยู่ที่ความตั้งใจของเรา ถ้าเรามีความตั้งใจและมีเป้าหมายจริงๆ เราก็เปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกให้เปลี่ยน “- เต้ อภิรัตน์ นทีประสิทธิพร -เจ้าของธุรกิจ Sport brand SAKAI

กองบรรณาธิการ SDNThailand