หวั่นการฆ่าตัวตายมากขึ้น สคล.ชวนใช้ชีวิตอย่างมีสติและทำกิจกรรมลดความเครียด

หวั่นการฆ่าตัวตายมากขึ้น สคล.ชวนใช้ชีวิตอย่างมีสติและทำกิจกรรมลดความเครียด

          ท่านทราบหรือไม่ว่าวันที่ 10 กันยายน เป็นวันที่ทั่วโลกรณรงค์เพื่อป้องกันการฆ่าตัว?

          ปี 2562 มีคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 4,418 คน โดยแบ่งผู้ชาย 3,619 คน และผู้หญิง 799 คน อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 6.46 คน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2564)อัตราการฆ่าตัวตายนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ปี 2563 อัตราการฆ่าตัวตายเท่ากับ 7.37 คน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 1) ปัญหาเศรษฐกิจคือมีหนี้สินและไม่มีรายได้ 2) ปัญหาสารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรอบข้าง (โพสต์ทูเดย์, 2564) ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่า ปี 2564 นี้จะมีการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทำให้อัตราการว่างงานและปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 1 อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ระหว่างปี 2540 – 2563

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (256).

ท่านทราบรู้ไหมว่า การฆ่าตัวตายและการดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กัน?

          ทั้ง 2 พฤติกรรมคือการฆ่าตัวตายและการดื่มเหล้ามีความสัมพันธ์กัน โดยคนที่คิดจะฆ่าตัวตายมักดื่มเหล้า ในทางกลับกันการดื่มเหล้าก็เพิ่มโอกาสในการคิดที่จะฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน 3 ของคนที่ฆ่าตัวตายได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนเริ่มดื่มเหล้าเพราะคิดว่าเหล้าคือเพื่อนและช่วยบรรเทาจากความเครียด แต่สุดท้ายเหล้ากลับทำให้เครียดหนักกว่าเดิมเพราะทำให้ปัญหาต่างๆ เยอะและหนักมากขึ้น และนำไปสู่การฆ่าตัวตาย การติดเหล้าส่งผลต่อการทำงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรอบข้างนอกจากนี้การดื่มเหล้ายังเป็นสาเหตุของโรคไบโพลาร์ โรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder) และโรคซึมเศร้า การดื่มเหล้าหรือการใช้เหล้าในทางที่ผิด (Alcohol Abuse) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฆ่าตัวตาย (Smith, 2014)

          การลดการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดการฆ่าตัวตายได้เพราะ (Drinkaware, n.d)

          1. แอลกอฮอล์ช่วยกระตุ้นความคิดที่อยากฆ่าตัวตาย การดื่มน้อยลงหรือเลิกดื่มช่วยจึงป้องกันไม่ให้เกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

          2. แอลกอฮอล์ทำให้ความคิดยับยั้งชั่งใจลดลง การลดการดื่มจะทำให้มีสติมากขึ้น

          3. แอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มมีความเครียดมากขึ้น ไม่สามารถจัดการกับความเครียด ทำให้รู้สึกวิตกกังวลและเกิดภาวะซึมเศร้า การลดการดื่มจะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้

          การลดการดื่มเหล้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งหากต้องการรับคำปรึกษาในการเลิกเหล้าสามารถปรึกษาศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โทร. 1413 ได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ลดความเครียดมากมายเช่น ออกกำลังกาย สวดมนต์ นั่งสมาธิ ใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัว เพื่อนสนิทหรือสัตว์เลี้ยง เขียนบรรยายความรู้สึก เคี้ยวหมากฝรั่ง ฝึกหัวเราะ นวดคลายเครียด เป็นต้น หรือสามารถติดตามและร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จาก facebook “เครือข่ายงดเหล้า” ซึ่งขณะนี้มีกิจกรรม “วิ่งเพิ่มภูมิลดภาระด่านหน้า” ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี

อ้างอิง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2564). อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน. https://www.dmh.go.th/report/suicide/stat_prov.asp

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข. (2564). สรุปรายงานการฆ่าตัวตายสําเร็จ จากในมรณบัตร ปี พ.ศ.2562 เรียงตามเขตและจังหวัด. https://www.dmh.go.th/report/suicide/download/view.asp?id=513

โพสต์ทูเดย์. (2564). จิตแพทย์ ห่วง คนไทยฆ่าตัวตายพุ่งช่วงโควิดเทียบวิกฤตต้มยำกุ้ง. https://www.posttoday.com/social/general/662793?fbclid=IwAR3vMUimgfN9tZ0gW4KHyCoCu7_XyUIAbnNhZfAmEET_eD0h6zvo12wQfGc

Drinkaware. (n.d). Alcohol and Suicide. https://www.drinkaware.co.uk/facts/health-effects-of-alcohol/mental-health/alcohol-and-suicidal-thoughts

Smith, C. (2014). Alcohol and Suicide. https://www.alcoholrehabguide.org/resources/dual-diagnosis/alcohol-and-suicide/#author  

Writer : Dan Theertham

Graphic : Nattapongthunmina