เม็ดเลือดขาวลดไป 87% หลังดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (Gluckman and MacGregor, 1978)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการเรียกรวมพล neutrophils ในเวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกาย จะมีการส่งสัญญานเพื่อเรียกเม็ดเลือดขาว neutrophils มายังจุดที่มีเชื้อโรคเข้ามา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ลดจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ไปที่จุดที่มีเชื้อโรค โดยลดไป 87% หลังดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (Gluckman and MacGregor, 1978)

เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้การผลิตเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils ที่มีหน้าที่ทำลายเชื้อโรค โดยการจับกิน นั้นลดลงไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand