ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาก ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งมาก

ในปี 2563 การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งมากกว่า 740,000 เคส[1]

            สถาบันนานาชาติเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง หรือ The International Agency for Research on Cancer (IARC) เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วหรือปี 2563 การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งทั่วโลกมากกว่า 741,300 เคส โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่แบ่งเป็นผู้ชาย 568,700 คน หรือร้อยละ 76.72 เป็นผู้หญิง 172,600 คน หรือร้อยละ 23.28

          แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารมากที่สุด หรือร้อยละ 26 รองลงมาคือมะเร็งตับ ร้อยละ 21 และมะเร็งเต้านม ร้อยละ 13 มะเร็งปากและช่องปาก ร้อยละ 10 ตามลำดับ

                    เมื่อแบ่งระดับการดื่มแอลกอฮอล์เป็น 3 ระดับ คือ

                    1. การดื่มระดับปานกลาง หรือดื่มน้อยกว่า 20 กรัม/วัน

                    2. การดื่มระดับที่มีความเสี่ยง หรือดื่ม 20 – 60 กรัม/วัน

                    3. การดื่มระดับหนัก หรือดื่มมากกว่า 60 กรัม/วัน

                   ทั้งนี้ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งมาก โดยในผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์ระดับหนัก 346,400 คน หรือร้อยละ 47 รองลงมาคือผู้ดื่มระดับที่มีความเสี่ยง 291,800 คนหรือร้อยละ 39 ตามลำดับ โดยสัดส่วนของประชากรที่ดื่มระดับหนัก ถ้าเป็นเพศชายส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ยุโรปกลางและตะวันออก ส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาตอนใต้ และแอฟริกาตะวันตก

อ้างอิง

Rumgay H, Shield K, Charvat H, Ferrari P, Sornpaisarn B, Obot I, et al. (2021). Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study Lancet Oncol. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext


[1] แปลและสรุปจากบทความเรื่อง Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study Lancet Oncol จาก https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext

กองบรรณาธิการ SDNThailand