บ้านจอเจริญ เตรียมจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา และยกย่องคนหัวใจเพชรร ภายใต้แนวคิด Social Distancingเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ วัดบ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรดงเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกันประชาคมจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน และเตียรมความพร้อมงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งนี้บ้านจอเจริญมีแนวคิดในการขับเคลื่อนงานชุมชนคนสู้เหล้าภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ว่าหมู่บ้านเป็นต้นแบบแนวทาง เน้นการสร้างความสุขต่อตัวเอง ครอบครัว และชุมชน คุณภาพในชีวิตและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเลิกเหล้า โดยกิจกรรมงดเหล้า เข้าพรรษา เมื่อออกพรรษามีการจัดทำเกียรติบัตร เชิญชูเกียรติต่อผู้ทำเข้าร่วมโครงการสำเร็จและชวนเข้าชมรมคนหัวใจเพชร ปี2556 ปีที่เริ่มต้นทำงานในการดูแลสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการดื่มสราและสูบบุหรี่บ้านจอเจริญม.4ต.ดอนศิลาได้รับการคัดลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบชุมชนรูปธรรม ในการจัดการปัญหาเหล้าบุหรี่จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน โดยความร่วมมือของแกนนำชุมชนรวมถึงผู้นำทางศาสนามีหลายกิจกรรมที่ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการ เช่นงดเหล้าเข้าพรรษา,งานศพปลอดเหล้า/กฐินปลอดเหล้า/และงานเกษียณปลอดเหล้าเกือบ8ปีที่ทางหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องความคาดหวังของชุมชนบ้านจอเจริญในการขับเคลื่อนงานต่อ1. เน้นแนวคิดเรื่องความสุข ความสุขต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อรณรงค์การเลกเหล้าเพื่อความสุขครอบครัว เน้นประเด็นการสร้างความสุข2. ต้องอาศัยความร่วมมือในชุมชนเพื่อศึกษาสาเหตุผู้ที่ติดเหล้า เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางการแก้ไข เมื่อผู้ที่ต้องการบำบัดเหล้า ทางชุมชนมีการช่วยเหลืออย่างไนบ้าง ? 3. การวางแผนงานกลไกของผู้นำในชุมชน กลไกการทำงานและ การติดตามผล4. โดยเมื่อผู้ที่ต้องการบำบัดเหล้า ทางชุมชนมีการสร้างอาชีพให้แก่เขา สร้างรายได้ ภายในหมู่บ้านจอเจริญ มีผู้นำชมรมคนหัวใจเพชรและสมาชิก ประกอบอาชีพ ทำสวนผักอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

ในการสนับสนุนผู้ที่ต้องการบำบัดเหล้า สร้างอาชีพแก่เขา โดยชุมชนเข้าใจและช่วยเหลือ หนึ่งในนั้นที่สามารถสร้างเปลี่ยนแปลงคือพ่อสวาท นิลสวิท เจ้าของสวนอ้อยอารมณ์ดี บนพื้นที่ 8 ไร่ เศษและเป็นแหล่งรู้ที่คนหัวใจเพชรสามารถสร้างรายดี มีอาชีพ สร้างรอยยิ้ม จึงตั้งชื่อว่า”สวนอ้อยอารมณ์ดี”พ่อดวงคำ อดีต ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของสวนกระท้อน เจ้าของบ่อปลา บนพื้นที่ 20 ไร่ และเกษตร ผสมผสาน เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ อบรมทักษะ ด้านอาชีพให้กับกลุ่มชมรมคนหัวใจเพชร และกลุ่มรักษ์สุขภาพ อ.เวียงชัย พ่อดวงคำเล่าให้ทีมงานฟังว่า คนที่เลิกดื่ม อยากมีอาชีพ มาที่นี่ได้ ขอให้ตั้งใจจริง มีสัจจะ ทางพื้นที่ ชุมชน กลุ่มยินดีให้การช่วยเหลือ และสนับสนุน

กองบรรณาธิการ SDNThailand