เครือข่ายงดเหล้านครพนม สานพลังเครือข่ายแกนนำชุมชนทั้ง 12 อำเภอ ขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนนำเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระดับอำเภอ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมโพนสวรรค์ โรงแรมพักพิงริมโขงอำเภอเมือง

จังหวัดนครพนม โดยมีแกนนำชุมนจาก 12 อำเภอและมูลนิธิเม่าไม่ขับจังหวัดนครพนมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละอำเภอ โดยมีนางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้เล่า “แนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ไม่ว่าจะเป็นการณรงค์ให้คนลด ละเลิกสุรา ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เทศกาลต่างๆ นโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า การกระตุ้นบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เอื้อต่อการลด ละ เลิกสุรา ซึ่งปัจจุบันเยาวชนมากแนวโน้มดื่มมากขึ้นและดื่มครั้งแรกอายุน้อยลง”

นายชลกานต์ วงค์เข็มมา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม “กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในแต่ละอำเภอ ออกแบบและวางแผนที่จะขับเคลื่อนงานในปี2567 ดังนี้

1. การปฏิญาณตน ร่วมงดเหล้า เข้าพรรษา ปี2567

2. การขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดพนัน

3. การสนับสนุนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าประจำอำเภอ

จากเวทีดังกล่าวทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม จะได้หนุนเสริมแกนนำชุมชนแต่ละอำเภอ” ซึ่งการประชุมครั้งนี้แกนนำชุมชนแต่ละอำเภอได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการดำเนินงาน พร้อมที่จะสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ ท้องถิ่น หน่วยงาน เพื่อให้คนในชุมชนมีสุภาพดีและป้องกันเยาวชนจากภัยน้ำเมาและปัจจัยเสี่ยงต่อไป ภาพ/ข่าว นางสาวจันทรัช สารี เจ้าหน้าที่แผนงานชุมชนและพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารคนหัวใจเพชร ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน