“การรณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และความมั่นคงทางสังคม”

บ้านสันทรายใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่คือ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้านเข้ามาช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนการงดเหล้าของชุมชน ใช้หลักความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาและศีลธรรมการปฏิบัติตน การรักษาศีล 5 การวางแผนของชุมชนที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่อง คือการทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการชุมชนคุณธรรม และการรณรงค์วันสำคัญทางศาสนา การเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่น ที่มีการขยายผลและการสื่อสารการงดเหล้าให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้วัดเป็นสถานที่การขับเคลื่อนชุมชน การดำเนินการของคณะสงฆ์ที่สามารถเชิญชวนหมู่บ้านใกล้เคียง ในแต่ละพื้นที่ใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นตัวอย่างได้ เช่น ชุมชนบ้านแพะและชุมชนบ้านดงป่าสัก ได้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปใช้ในชุมชนตนเอง