รวมพลคนร้อยเอ็ด ปลอดเหล้า บุหรี่ ทุกกลุ่มวัย

นโยบายสาธารณะและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานและภาคีต่างๆในจังหวัด จัดงานรวมพลคนร้อยเอ็ด ปลอดเหล้า บุหรี่ ทุกกลุ่มวัย ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดเวทีรวมพลคนร้อยเอ็ด ปลอดเหล้า บุหรี่ ทุกกลุ่มวัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีนางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน

ในช่วงแรกของเวทีเป็นการเสวนาหัวข้อ “ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด” โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้กล่าวถึงการทำงานในการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด รวมไปถึงการรักษาวัฒนธรรม งานบุญประเพณีต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และลดปัญหาสังคมภาพรวม

ต่อด้วย “พีธีลงนามบันทึกข้อตกลง การส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และงานบุญประเพณี ปลอดเหล้า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมีหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนาม 15 หน่วยงาน และนายอำเภอ 20 อำเภอ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในงานบุญประเพณี เทศกาล และงานสำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อตกลงดังนี้

1. หน่วยงานจะส่งเสริมและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในสถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจะปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของประชาชน

2. ส่งเสริมให้การจัดงานบุญประเพณีที่สำคัญ งานประเพณีทางศาสนา ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด ในสถานที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หรือ สถานที่เอกชนให้เป็นกิจกรรมปลอดเหล้า

4. ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ เป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551


นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเกียรติบัตร คนหัวใจเพชรงดเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 20 คน และ หน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยง รวมไปถึงชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ อีก 6 หน่วยงาน และการแสดงหมอลำกลอน จากชุมชนคนสู้เหล้า ตำบลโพน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดภาพ : เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ข่าว : นางสาวนาฎชฎา แจ้งพรมมา เจ้าหน้าที่แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร


จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน