พื้นที่สร้างสรรค์ บ้าน-โรงเรียน สานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ บ้าน โรงเรียน สานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก ผูกพัน

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อ. พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโครงการปลูกพลังบวกฯ ปฐมวัย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน จัดกิจกรรม ”พื้นที่สร้างสรรค์ บ้าน โรงเรียน สานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก ผูกพัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย พ่อแม่ และผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกฯ นอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง สถานศึกษา วัด ชุมชน และยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับคณะทำงานโครงการปลูกพลังบวก ฯ (ส่วนกลาง) ในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกด้วยวินัยเชิงบวกและการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในเด็กปฐมวัย” โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1-3 เข้าร่วม

โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าตรีทวัช พันธุชิน นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวให้ข้อคิดผู้ปกครอง ในการดูแลเด็ก ภายใต้ความเสี่ยงจากหลากหลายปัจจัยในยุคนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

  1. การแสดงเต้นประกอบเพลง จากสื่อการเรียนการสอนโครงการปลูกพลังบวกฯ
  2. การเล่านิทานประกอบท่าทางของน้องอนุบาล เรื่อง ”ข้าวหอมบ่มักเหล้า” โดยเด็กหญิงมิลลดา ช่างสากล
  3. การแสดงรำกลองยาวพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม
  4. การออกบูธแสดงผลงานการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ของน้องๆ อนุบาล 1-3
  5. บูธกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ โคมไฟจากขวดน้ำ หมวกกระดาษสำหรับเต้นปะกอบเพลงหรือเล่านิทาน ออมสินตกแต่สวยงามจากขวดเหลือใช้

จากนั้น คณะทำงานโครงการปลูกพลังบวกฯ (ส่วนกลาง) ร่วมกับ คณะทำงาน สคล.ภาค/จังหวัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสวนากับผู้ปกครอง หัวข้อเรื่อง “การปลูกพลังบวกเพื่อส้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย”

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโครงการปลูกพลังบวกฯ ให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ด้วยโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก การเตรียมเด็กสู่โลกอนาคต เพื่อให้เด็กเท่าทันต่อความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงมีความจำเป็นสำคัญเป็นอย่างมาก ครอบครัวจึงเป็นรากฐานสำคัญในการอบรมบ่มเพาะ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่เด็ก ด้วยการปลูกพลังบวกจากความรัก ความอบอุ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะชีวิตเป็นทุนชีวิต ทำให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย

ภาพ/ข่าว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน