สมุทปราการจัดเวทีประชุม ชมรมคนหัวใจเพชร

เวทีประชุม ชมรมคนหัวใจเพชรหัวใจหิน สร้างคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการในชมรม

นำโดย นายสุชาติ แสงรุ่ง ประธานชมรม และนายขวัญเมือง อยู่นาน รองประธานชมรม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีแผนในการส่งเสริมการพัฒนาสร้างอาชีพหารายได้กับคนหัวใจเพชรและคนหัวใจหิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้งเลขที่ 25/64 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000