ตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่จัดกีฬาเปตองฤดูกาลสุขปลอดเหล้า ครั้งที่ 1

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำความดีสำหรับการเริ่มต้น ลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการพักตับ และจะทำให้ชุมชน สังคมเป็นสุขหลายองค์กร เครือข่ายภาคต่างจัดกิจกรรม รณรงค์ และส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายมีการสร้างพื้นที่ได้ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีกีฬา ดนตรีขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้น วันที่ 24 กันยายน 2566 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าแดด จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรม เปตองปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ในฤดูการเข้าพรรษา ฤดูการสุขปลอดเหล้า” มี 19 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และได้รับความสนใจอย่างมาก และมีแผนการดำเนินการขยายผลให้เด็กเยาวชน เข้าร่วมครั้งต่อไป

ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว่ากิจกรรมเปตองผู้สูงอายุ “สุขปลอดเหล้า” งดเหล้าเข้าพรรษา ครั้งที่ 1 ปี 2566 ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมอีกครั้งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สุงอายุในตำบลป่าแดดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัคร สมานสามัคคี มีพลานามัยสมบูรณ์ทำให้เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุ มีความสามารถในการเล่นกีฬาเปตองผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางสังคม ทำให้เกิดการพบปะ พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อคลายความซึมเศร้า สร้างความสนุกสนานในหมู่คณะ ที่สำคัญนักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้ร่วมอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชระก็ตามให้ทุกท่านจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา”

นายชนพัฒน์ ปัญญาตุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า ต้องขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ สุขปลอดเหล้า และงดเหล้าเข้าพรรษา ครั้งที่ 1 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-13 ในตำบลป่าแดด ได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 19 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุแสดงความสามารถ และได้ออกกำลังกาย ทำให้เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
  • เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านกีฬาเปตองในตำบลป่าแดด
  • เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ ได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในการเล่นกีฬาเปตอง
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์