อำเภอกัลยาณิวัฒนาประชุมหารือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนจัดเวทีประชุมหารือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อติดตามโครงการผ่านเวทีประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยนายธนภัทร รัตนสมัย ปลัดอาวุโสอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้รับมอบหมายเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เหลียวหลังแลหน้า สถานการณ์เยาวชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ผู้ดำเนินโครงการกล่าวรายงานต่อประธานถึงความเป็นมาของโครงการ ด้วยปัจจุบัน ปัญหาการตั้งครรถ์ไม่พร้อมและปัญหาการทำแท้ง ค่านิยมทางเพศในกลุ่มเยาวชนในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เยาวชนและวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ปัจจัยทางครอบครัวที่ผู้ปกครองขาดการดูแลบุตรหลายส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อไปสู่การเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย    ไม่ใช้ถุงยางอนามัยส่งผลให้ไม่สามารถรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและคู่รัก  ได้แก่การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ส่งผลให้ตัดสินใจทำแท้ง การทอดทิ้งเด็กทารก  รวมทั้งการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ซึ่งกำลังเป็นปัญหาวิกฤติของสังคมไทยในปัจจุบัน  

ประเด็นแลกเปลี่ยน

1.ความสุข ความภาคภูมิใจต่อตัวเองในการที่มาเป็นครู/ผู้นำชุมชน/หน่วยงานราชการ ที่อ.กัลยาภูมิใจต่อตัวเองในการที่มาเป็นครู/หน่วยงานราชการ

 • ความมีน้ำใจของคนในชุมชนการมีความสัมพันธภาพในชุมชนในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
 • ความมีน้ำใจของเด็กนักเรียนช่วยเหลือครูในทุกๆเรื่องที่สามารถช่วยได้
 • มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ (ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น)
 • บรรยากาศที่ดีของอำเภอกัลยา
 • เด็กนักเรียนมีความเชื่อใจกล้าที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู
 • มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานที่นี่ ครูทุกคนให้ความช่วยเหลือต่างๆได้อย่างเต็มที่
 • ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานในหน่วยงานความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับเพราะในการทำงานนอกจากการพัฒนาตัวเองแล้ว ได้ทำงาน ได้ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงทำให้เกิดการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลและประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่างๆ
 • มีความสุขที่ได้มีโอกาสมาทำงานในพื้นที่อ.กัลยาณิวัฒนา มีโอกาสทำงานกับหลายๆภาคส่วนได้ลงพื้นที่ทั้ใกล้และไกลตัวอำเภอและพื้นที่ห่างไกล ได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามและผู้คนที่เป็นมิตรต่อกัน
 • จากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถจัตั้งธนาคารขยะทองคำเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในโรงพยาบาลซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าขยะ
 • การที่ได้นำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนบนพื้นที่สูง ได้มอบโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็ก ๆ
 • ความภาคภูมิใจต่อตัวเองในการเป็นครูที่อ.กัลยาณิวัฒนา “กัลยา”คือบ้านเกิด การได้กลับมารับใช้ตอบแทนคุณบ้านเกิดถือเป็นความฝันสูงสุด ได้สอนลูกหลานตัวเอง ได้อยู่กับครอบครัว มีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนชอบเวลาเรียนกับเรา มีความสุขที่ได้ส่งเสริมความสามารถความชอบของนักเรียน
 • บรรยากาศของโรงเรียนบ้านแม่ตะละและอ.กัลยาณิวัฒนาที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและอุดมไปด้วยต้นไม้และวัฒนธรรมประเพณีที่คงอยู่

ข่าวโดย:นภัค พลเยี่ยม ภาพโดย:Somkuan