จังหวัดพะเยาจัดเวทีพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร

เวทีพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชรพะเยา ทำกิจกรรมรณรงค์ ชวน ช่วย ชม เชียร์ให้ประชาชนลด ละ เลิกการดื่มในรายเก่าและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

นางลออ มหาวรรณศรี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการชวน ช่วย เชียร์แกนนำคนหัวใจเพชร และเครือข่าย ตลอดจนทักษะด้านการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ การเชื่อมประเด็นลด ละ เลิกเหล้าร่วมกับการขับเคลื่อนงานในประเด็นอื่น เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเพิ่มรายได้ ด้านสังคมและอื่นๆและชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินงานตลอดกิจกรรม

การสร้างความสุขทั้ง 8 ด้าน(มิติ)ให้แก่ชุมชน โดยใช้รูปแบบกระบวนการวาดผังใยแมงมุม

โดย นางสาวรัตติกาล  เทพพิมาน และนางภัทรกุล  ไฝเครือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการบรรยายด้วยการทำกิจกรรมทางกายเพื่อสร้างสมาธิให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่ม(ตำบล)เพื่อระดมสมองในกิจกรรมเพื่อหาความสุขทั้ง 8 มิติให้แก่

มิติที่1 การมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันธุรกิจ และพิษภัยของแอลกอฮอล์

มิติที่2 สัมมาอาชีพ มีรายได้ จัดการหนี้ได้

มิติที่3 มีสุขภาพจิตดี

มิติที่4 มีค่านิยมและนโยบายที่ส่งเสริมการลด ละ เลิก

มิติที่5 มีทีมงานและชุมชนที่เข้มแข็ง สามัคคี มีประสิทธิภาพ

มิติที่6 มีกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงการซื้อขายแอลกอฮอล์ได้ยาก

มิติที่7 มีความสัมพันธ์ที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น

บทเรียนชุมชนคนสู้เหล้าตำบลบ้านสันกว๊านและบ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น

โดย นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า ประธานชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านตุ่น

          ตำบลบ้านตุ่นได้มีการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายระดับตำบล สู่ชุมชน/หมู่บ้าน

-นโยบาย/มาตรการที่สำคัญ ได้แก่ งานศพปลอดเหล้า

-มีการขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการทำงาน ข้อมูลจำนวนคนดื่ม คนป่วยเรื้อรัง คนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม

-การรณรงค์ให้มีการจัดงานปลอดเหล้า อาทิ งานลอยกระทงปลอดเหล้า งานสลากภัตต์ งานสงกรานต์ งานแต่งงาน งานเลี้ยงฉลองปลอดเหล้า

-มีการติดตาม ประเมินผล