พชอ. แม่ใจ ยกระดับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอแม่ใจ ณ ห้องประชุมพญาคำแดง ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ โดยมีนางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม โดยสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ เป็นฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุม พชอ. ได้ร่วมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของ พชอ. แม่ใจ  ได้แก่ ประเด็น แม่ใจเมืองอาหารปลอดภัย แม่ใจเมืองสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (การทำ Big cleaning  กำจัดลูกน้ำยุงลาย  การจัดการกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ) การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และการป้องกันการทำร้ายตนเอง เป็นต้น  รวมทั้ง การสรุปถอดบทเรียนการดำเนินโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (แอลกอฮอล์) ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการตลอดปีที่ผ่าน ดังนี้

👉 ต้นน้ำ : อบรมต้นกล้าอาสาทำความดี สานพลังเยาวชนรู้ทันภัยแอลกอฮอล์ ประกวดสื่อสร้างสวรรค์ประกวดภาพวาด “ชวนคนที่เรารัก ลด ละ เลิกเหล้า”

👉 กลางน้ำ : ขับเคลื่อนประเพณีแข่งเรือหนองเล็งทราย ปลอดภัยแอลกอฮอล์ ถอดบทเรียนและวางแผนการงานบุญ งานศพ ปลอดเหล้า

👉 ปลายน้ำ : ขับเคลื่อนชมรมคนหัวใจเพชร ระดับตำบล ระดับอำเภอแม่ใจ  ประชุมแนวทางการจัดตั้ง “ชมรมคนรักสุขภาพอำเภอแม่ใจ” รณรงค์ลด ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษา  ถอดบทเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการในปีต่อไป

ภาพและข่าวโดย :รัตติกาล เทพพิมาน