อำเภอไชยปราการลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อำเภอสร้างสุขภาวะ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับประชาคมสร้างความร่วมมือและยกระดับการดำเนินงานที่เป็นฐานทุนทางสังคมระดับจังหวัดให้เป็นการขับเคลื่อนระดับภาค ได้แก่ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษางดเหล้าภาคเหนือตอนบน การสร้างกระแสสังคมระดับอำเภอ และประกาศเจตนารมณ์ หรือข้อตกลงร่วมกันในการงดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอบายมุข

วันที่ 10 สิงหาคม 2566  3 หน่วยงาน 4 ตำบล 44 หมู่ที่ ลงนามบ้นทักข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือรณรงค์ และขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายปธิกร  เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ตามโครงการนายอำเภอนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงภาคเหนือตอนบน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ระหว่าง  อำเภอไชยปราการ คณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงาน

วัตถุประสงค์ของการบันทึกร่วมมืองดเหล้าเข้าพรรษ ดังนี้

  1. รณรงค์งดการดื่มสุรา และรณรงค์เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบรักษา
  2. รณรงค์บำบัดทุกข์บำรุงสุข ลดปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งประชาชน    มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  3. รณรงค์การทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นการลด ละ เลิก อบายมุข และรักษาศีลห้า
  4. รณรงค์กิจกรรมออกพรรษาลาเหล้า พักตับพักต่อ