วิ่งพักตับ ลด ละเลิกเหล้าเข้าพรรษา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 บริเวณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่างองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน สมาคม อสม.จังหวัดน่าน ชมรมนักวิ่ง จัดกิจกรรมวิ่งพักตับ งดเหล้าเข้าพรรษา

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ และกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมรณรงค์ ลด ละเลิกงดเหล้าเข้าพรรษา วิ่งพักตับในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนมารักสุขภาพ ประหยัดเงิน และลดอ้ตราการบริโภคเครื่องดื่มในช่วงนี้ จากคำกว่างรายงานจะเห็นได้ว่าจัดหงัดน่าน มีอัตราการดื่มสุราที่สูง ซึ่งเป็นที่ทราบก้นดีว่า ผลกระทบจากการดื่มสุรา ไม่ได้มีเพียงส่งผลต่อสุขภาพร่างการของผู้ดื่มเท่านั้น แต่ยั้งส่งผลกระทบต่อรายได้ อาชีพ และคาวมเป็นอยู่ของผู้ที่ดื่ม ร่วมไปถึงผลกระทต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุ่นแงในครอบครัว อุบัติเหตุ การทะเลาวิทวาท การทำร้ายตนเอง และผู้อื่น อีกมากมาย ดังนี้ประชาชนจังหวัดน่าน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องมาช่วยกันรณรงค์ลดการดื่มสุราลง ช่วยก้นลดนักดื่มหน้าใหม่ ช่วยกันให้คนที่ดื่มสุรา ลดปริมาณการดื่มลง จนสามารถ ละ เลิกเงินไปในที่สุด ที่สำคัญช่วยให้คนที่ติดสุรา ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ให้หายขาดสามารถกับไปในชีวิตที่ดีต่อไป

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคเครือข่าย ได้เชิญชวนคนไทย งดเหล้าตลอดพรรษา “ลด ละเลิกสุรา และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา “ด้วยวิธี 1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มแลอกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มความสุขในครอบครัว

สำหรับการจัดกิจกรรม รณรงค์ลดลเลิกสุราเข้าพรรษา วิ่งพักตับในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 600 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระแสการลดละเลิก การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในกลุ่มเยาวชน ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงาน /องค์กร และรณรงค์ค้นหาผู้ติดเหล้า เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และติดตามให้การดูช่วยเหลือ ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน สมาคม อสม.จังหวัดน่าน ชมรมนักวิ่ง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โรงพยาบาน่าน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง