ทต.แวงน้อย รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแวงน้อย นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ ร่วมกับชาวชุมชนบ้านโคกสี บ้านศรีเมือง บ้านแวงน้อย และสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย และโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว กิจกรรมการขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน จากกลุ่มแม่บ้าน เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมพิธีลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง

โดยมีนายภาณุเดช ลิ้มอารีย์ นายอำเภอแวงน้อย เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามงดเหลาเข้าพรรษา

นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

“ เทศบาลตำบลแวงน้อยจัดงานเข้าพรรษาเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่มาโดยตลอด และขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันทำความดี งดเหล้าเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างค่านิยมอันดีและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่”

ภาพ/ข่าว : เทศบาลตำบลแวงน้อย , นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน