“ลาเหล้าเข้าพรรษา ทุ่งกุลา ชวนวิ่งพักตับ”

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเตย ร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา จัดกิจกรรมเวทีคนบวชใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และกิจกรรม “ลาเหล้าเข้าพรรษา ทุ่งกุลาชวนวิ่งพักตับ” ประจำปี 2566

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ ลานพระพุทธสุวรรณมงคลบพิตร ต.ทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเตย ร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา เทศบาลตำบลทุ่งกุลา หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมเวทีคนบวชใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และกิจกรรม “ลาเหล้าเข้าพรรษา ทุ่งกุลาชวนวิ่งพักตับ” ประจำปี 2566

เพื่อประชาชนในพื้นที่ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ภายใต้คำขวัญ “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ” เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ เมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน จะมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก เหล้าเบียร์ และตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรม รักษาศีล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีความพอเพียง ละ ลด เลิก อบายมุขและรายจ่ายฟุ่มเฟือย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสีย

นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน และ พ.จ.อ.กิตติศักดิ์ วงษ์แสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานเตย เป็นผู้กล่าวรายงาน

ต่อมานายคมกริช เวียงรัตน์ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา ตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนในเทศกาลเข้าพรรษา “ลด ละ เลิกเหล้า” พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ จำนวน 150 คน สุดท้ายเป็นกิจกรรมลาเหล้าเข้าพรรษา ทุ่งกุลาชวนวิ่งพักตับ โดยวิ่งรวมกันทั้งหมดเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว : อัคราวุธ ขวัญทอง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน