ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา (3 เดือน) พร้อมรณรงค์งดเหล้าต่อเนื่อง

   วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช (คปส.นศ) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้านเกาะ จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการงดเหล้าและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
   ด้านกำนันอภินันท์ แสนเสนา หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ กล่าวว่า เวทีครั้งนี้เป็นเหมือนการเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งตำบลบ้านเกาะเป็นตำบลนำร่องในการรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2565 ได้ทำการงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจัง ส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมดีขึ้น พร้อมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีผู้ที่งดเหล้าครบพรรษาและได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั้งหมด 15 คน ดังนี้
      1.นายวิเชษ โมราศิลป์			2.นายอภิชาต หนูทอง
      3.นายวิเชียร แจ่มไสย			4.นายเปี้ยน กาญจนอุดม
      5.นายประทีป สุทธิคีรี			6.นายกัมพล สุบรรณ
      7.ดาบตำรวจธวัชชัย บุญขวัญ		8.นายชัยรัตน์ เรืองพันธ์
      9.นายสวาท กลิ่นวาโย			10.นายสมควร เพชรสงค์
      11.นายชะเอม โมราศิลป์		    12.นายภักดี ศรีหิรัญ
      13.นายเฉลิม ศิริปัญญา		    14.นายวิรัช ดารารัตน์
      15.นายสุวิทย์ เอกาพันธ์
   ด้านนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การงดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำต่อเนื่อง จึงอยากเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต และขยายผลกิจกรรมงดเหล้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   สำหรับกิจกรรมงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน ยังคงดำเนินกิจกรรมกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้การทำงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพของประชาชนนครศรีธรรมราชที่ดีขึ้น 

Sunset.