วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช’ ก็คือ การเลิกทาสและยังมีพระราชกรณียกิจอีกหลายอย่างที่ทำให้ประเทศไทยเจริญมาถึงทุกวันนี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)

กองบรรณาธิการ SDNThailand