บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ประชุมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนงดเหล้า

  • การให้ความรู้คนในชุมชน ร่วมรณรงค์ ละ ละ เลิก งดการปาร์ตี้สังสรรค์แอลกอฮอล์ งดการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราและส่งเสริมคนในชุมชนมีสติ มี พลังใจ หนุนเสริมสร้างพลังใจ เพื่อต่อยอด หนุนเสริมศักยภาพของชมรมคนรักสุขภาพ เสริมให้มีกระบวนการ มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน ลดปัญหาอบายมุข มีพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ประชาคมงดเหล้า จังหวัดลำปาง ร่วมกับชมรมลดละเลิกเหล้า ต.บ้านแหงได้ประชุมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนงดเหล้าประจำปี โดยมีพระคูโสภณบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภองาวเป็นองค์ประธาน ทั้งนี้เพื่อให้ชมรมคนชมรมคนรักสุขภาพตำบลบ้านแหง จ.ลำปาง   ได้ตั้งชมรมมาแล้ว 2 ปี มีสมาชิกครั้งแรก 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิก และเครือข่าย รวมทั้งหมด 120 คน มีเงินออมเพื่อสร้างสวัสดิการของชมรมจำนวน 5,000 บาท ทำกิจกรรมหนุนเสริม ให้ความรู้ชุมชน ชักชวนคนเลิกเหล้าเข้าพรรษา และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ลด ละ เลิกเหล้า มีผู้เข้าร่วมโครงการได้จำนวนกว่า 200 คน กิจกรรม จิตอาสาต่างๆ ในชุมชน และ กิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ