อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (แอลกอฮอล์)

นักดื่มหน้าใหม่ในวัยเยาว์ ต่างเห็นพ้องกันว่าอิทธิพลของการโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอยากดื่ม อยากรู้ อยากทดลองและทำตามโฆษณา แม้จะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ผู้ประกอบการเครื่องดื่ม กลับพยายามสร้างกลยุทธ์การโฆษณาใหม่ๆ เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เช่นการใช้ภาพขวดเครื่องดื่ม การใช้สัญลักษณ์ในการสร้างแบรนด์ ล้วนเชิญชวนและกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความต้องการ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยพระครูสุเมธกิจจาทร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ใจ สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอแม่ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จว้า และประธานนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมเวทีเสวนาเหลียวหลังแลหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอำเภอแม่ใจ เพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (แอลกอฮอล์) ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปลัดอำเภอ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ใจ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา