คนหัวใจเพชรลำปาง พัฒนาการออกแบบโครงการชุมชนสุขปลอดเหล้า

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน โดยการสนับสนุนของสมาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมเวทีปฏิบัติการผู้นำคนหัวใจเพชรจังหวัดลำปางภายใต้ “กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะคนหัวใจเพชร” Module ที่ 2 การออกแบบโครงการชุมชนสุขปลอดเหล้า ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมทรีธารา ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกในชมรมคนเลิกเหล้าให้มีความรู้ ทักษะในการออกแบบรณรงค์ ชวน ช่วย ชมเชียร์

นางสาวพิมพ์มณี เมฆพายัพ ผู้ประสานงานกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร กล่าวว่า กระบวนการและเนื้อหา ที่สามารถปรับ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยยังไม่สามารถคงวัตถุประสงค์และผลอันหลักสูตรเท่าที่ควร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของขบวนการลด ละเลิกเหล้าในระดับบุคคล และชุมชน และเพื่อเตรียมการณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และการจัดสภาพแวดล้องต่อไป

นายชาญ อุทธิยะ ผู้ประสานงานจังหวัดลำปาง กล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพว่า เพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนคนเลิกเหล้าในพื้นที่เป้าหมายให้มีความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น จึงให้มีการจัดทำเกณฑ์การตั้งชมชมโดยผ่านกระบวนการทำแผนที่ชุมชน จุดเสี่ยง หรือกิจกรรมในชุมชน ข้อมูลคนเลิกเหล้าภายในชุมชนบทบาทหน้าที่ของชมชมโดยโครงสร้างของพื้นที่ เช่น คนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน กลไกเชิงอำเภอ กลไก กลไกลด้านพระพุทธศาสนา เยาวชน และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความสำเร็จของชุมชนที่เข้าร่วมชมรมโดยมีการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยผ่านทางกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์นำเสนอครอบครัวต้นแบบ

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล