ภาคีเครือข่ายชาวทุ่งกุลา หารือขับเคลื่อนลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ในชุมชนคนสู้เหล้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการการทำงานในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมต่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลด ละ เลิก ในนักดื่มหน้าเก่า ในพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการประชุมในครั้งนี้มีภาคีเครือข่าย สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานเตย ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา ผู้นำชุมชน ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ผลกรทบจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่ คือหลังจากมีการดื่มแล้วก็มักมีการทะเลาะวิวาท การขับรถเสียงดังกลุ่มวัยรุ่น และเกิดอุบัติเหตุ และการดื่มในบางคนก่อจะมีปัญหาในครอบครัว คนในครอบครัวได้รับผลกระทบทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา

จากการพูดคุยมีแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ ดังนั้นใช้โอกาสนี้เริ่มต้นการทำงาน ในกลุ่มเยาวชนในการจัดกีฬาสีในโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกาย เล่นกีฬา ห่างไกลเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด และเชื่อมการให้ผู้ใหญ่ในชุมชนส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในชุมชน โดยใช้โอกาสกีฬาตำบลเป็นการเชื่อมการมีส่วนร่วมทั้งกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ และภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการทำงานร่วมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ในชุมชน นอกจากนั้นการส่งเสริมให้คนทุ่งกุลา ทุกเพศ ทุกวัย หันออกมากำลังกายด้วยการวิ่งเก็บระยะ มีการมอบของรางวัล มอบเกียรติบัตรสำหรับคนที่สามารถเก็บระยะและทำตามกติกา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนทุกกุลาหันมาดูแลสุขภาพตนเอง

นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า “เห็นด้วยในการใช้โอกาสนี้ทำงานร่วมกันทั้งส่วนส่วนของเยาวชน และภาคีเครือข่ายในชุมชนทำงานลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ตำบลทุ่งกุลาต่อไป”

ภาพ/ข่าว : แผนงานชุมชนคนสู้เหล้า เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน