คนหัวใจเพชรเชียงราย พัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพเชื่อมเครือข่ายชุมชน รุ่น 2

ชมรมคนหัวใจเพชร จ.เชียงราย พัฒนาศักยภาพการใช้ชุมชนเป็นฐานจึงเป็นจุดที่สามารถยกระดับการประกอบ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้กระบวนการ เสริมศักยภาพ และใช้ทุนของชุมชน ในการพัฒนาอาชีพ มีการกําหนด แผนธุรกิจ และแผนกําลังคนที่เหมาะสม โดย ขั้นแรกให้ชุมชน สามารถพึ่งพา ภายในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน คนหัวใจเหล็ก “สู่แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เลิกเหล้าสร้างอาชีพ เรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมรมหัวใจเพชรบ้านแม่แก้วกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แก่เครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย เครือข่ายอำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สายและอำเภอเทิง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 65 คน เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างคลังอาหารในครัวเรือนและขยายสู่อาชีพเสริมสร้างรายได้

ในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ และประชาชนทั่วไป ร่วมถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้ตระหนักถึงความลำบากของพื้นที่โดยเฉพาะชมรมคนหัวใจเพชร ที่ประสบกับปัญหาการขาดรายได้ อันมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สินค้าจำหน่ายไม่ได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องอบรม ให้ความรู้ การประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้ชมรมให้มีช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง “สร้างโอกาสเพื่อความยั่งยืน”

SDN Thailand

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล