ชุมชนสันทราย อ.ไชยปราการ พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 พระครูวรสุตเขต เจ้าอาวาสวัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวชี้แจงกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานกับสมาชิกที่เข้าร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม โดยเฉพาะในชุมชนมีทั้งหมด 4 กลุ่ม มีความพร้อมหลายด้านและมีกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของกลุ่มให้สามารถยกระดับการศึกษาเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มมีฝีมือในชุมชนและสังคมที่เป็นไปตามศักยภาพและความต้องการ รวมถึงการสร้างต้นแบบ (Model) ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีส่วนต่างๆ ในการยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดขยายผลในระดับท้องถิ่น

การใช้ชุมชนเป็นฐานจึงเป็นจุดที่สามารถยกระดับการประกอบ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้กระบวนการ เสริมศักยภาพ และใช้ทุนของชุมชน ในการพัฒนาอาชีพ มีการกําหนด แผนธุรกิจ และแผนกําลังคนที่เหมาะสม โดย ขั้นแรกให้ชุมชน สามารถพึ่งพาภายในชุมชนก่อนนําไปสู่การแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนการส่งขายภายนอกชุมชน

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล