จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่น(วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและหนุนเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมลด ละ เลิกเหล้าร่วมกับแกนนำชุมชน) สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน

โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ครู กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน และโรงเรียนบ้านทุ่งมอก รวมจำนวน 35 คน

ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นายพงศ์ศิลป์ วิลาชัย คืนข้อมูลสถิติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตำบลบ้านมาง สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการดื่ม

และนางสาวจรัสศรี แก้วมูล ครูผู้ช่วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยาเขต 1 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอน และนายสุทัศน์ มหาวรรณศรีประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

กองบรรณาธิการ SDNThailand