World Alcohol-Free Day VS Drink Revolution Day

วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีเป็นวัน “World Alcohol-Free Day” ซึ่งบทความนี้นำเสนอที่มาของวันนี้ และตัวอย่างการจัดกิจกรรมของจังหวัดต่างๆ

ที่มาของ World Alcohol-Free Day

จอห์น เบิร์ด ฟินช์ (John B.Finch มีชีวิตระหว่าง 17 มีนาคม พ.ศ. 2395 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2430) ซึ่งเป็นนักการเมืองและนักการศึกษาชาวอเมริกัน มีผลงานที่โดดเด่นในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแอลกอฮอล์ เพื่อรำลึกการเสียชีวิตของเขา จึงกำหนดให้วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีเป็นวัน World Alcohol-Free Day (นอกจากนี้อาจมีเชื่อเรียกต่างๆ เช่น Good Templar Youth Day, World Temperance Day, Drink Revolution Day)

ทั้งนี้เชื่อว่า วันนี้จะเป็นที่ทำให้โลกมีความสุขมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้มีพื้นที่ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, รวมถึงส่งเสริมทางเลือกอื่นๆ ในการดื่ม เช่น นมและเครื่องดื่มที่ดีสุขภาพ, และเป็นวันที่จะนำเสนอข้อมูลผลกระทบจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมของจังหวัดต่างๆ

          สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เรียกวันนี้ว่า Drink Revolution Day ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า วันนี้ควรเป็นวันของการปฏิวัติการดื่ม หรือควรเปลี่ยนค่านิยมของสังคมต่อการดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยพยายามจัดกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมของการไม่ดื่ม การสร้างทางเลือกในการดื่ม เช่น ส่งเสริมให้เกิดร้านนมปลอดเหล้าเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของเยาวชน รวมถึงเพื่อสร้างเชื่อมั่นให้แก่คณะทำงานและสร้างความตระหนักให้แก่สังคม โดยมีตัวอย่างการทำกิจกรรมของจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดขอนแก่น ตรัง และสตูล ดังนี้

กิจกรรม Drink Revolution Day on October 3rd 2022 ตอน ตุลา ปาร์ตี้ “สนุก มันส์ สร้างสรรค์ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และ การแข่งขันวอลเลย์บอล “มหานครขอนแก่นเกมส์ 2022” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่ม M-REACH ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชน พร้อมกับสร้างค่านิยมใหม่ในการไม่ดื่มระหว่างที่มีการพบปะ สังสรรค์ จัดปาร์ตี้ หรือการเล่นกีฬา

          กิจกรรมส่งกำลังใจและความห่วงใย ของกลุ่มแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบ SDN จังหวัดตรัง

เป็นการมอบเครื่องดื่ม ขนมและกาแฟ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฐมพยาบาล/หน่วยฉุกเฉิน และผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          เทศกาล “ตุลา ปาร์ตี้ @ บาร์นม 55 สนุกได้ มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์” ของกลุ่มเยาวชน YSDN SATUN ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยคัดเลือกร้านนมต้นแบบ หรือร้านนมที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกร้าน “ร้านบาร์นม 55” ซึ่งมีนางสาวสุพรักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นเจ้าของร้าน เป็นร้านต้นแบบนำร่องร้านแรกของจังหวัดสตูล