กิจกรรมพิเศษ โครงการธรรมสัญจร ของคณะสงฆ์ตำบลศรีดงเย็น

กิจกรรมพิเศษ โครงการธรรมสัญจร ของคณะสงฆ์ตำบลศรีดงเย็น เขต 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่โดยมีพระครูพินิตปัญญาธร เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เขต 1 เมตตามอบเสื้อคนหัวใจเพชรแก่ผู้ที่สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต

และ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจิตอาสาช่วยงานรณรงค์งดเหล้า อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสน้องๆ เยาวชนนักรณรงค์รุ่นใหม่ได้มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนมากขึ้น การสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้พื้นที่ระดับพื้นที่เป็นตัวตั้ง การใช้ข้อมูลและการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับสภาพแวดล้อมให้ลดแรงจูงใจในการดื่มเหล้าเบียร์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในด้านการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และการชวน ช่วย เชียร์นักดื่มหน้าเก่า

โดยการสนับสนุนจากโครงการ พัฒนาและยกระดับศักยภาพชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 1.น.ส.ธิดารัตน์ ตุ่นคำหน้อย 2.น.ส.พิมพ์ภัสสร ทาคำปัน มอบเสื้อคนหัวใจเพชร แก่สมาชิกคนหัวใจเพชร จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นแกนนำนักรณรงค์ระดับพื้นที่

โดย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ (สคล.) # สสส. # 100 คนหัวใจเพชร

กองบรรณาธิการ SDNThailand