Trip ทดลองเที่ยว 2 พื้นที่ชุมชนบ้านกระแชง จ.ปทุมธานีและชุมชนบ้านชุมพล องครักษ์ จ.นครนายก 

การพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ให้เป็นนักสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ตำบลชุมพล องครักษ์ จ.นครนายก เป็นการจัดทริปทดลองเที่ยวของโครงการ วัฒนธรรมสร้างสุขท่องเที่ยวปลอดภัย ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เป็นการพัฒนาชุมชนที่มีต้นทุนที่ดี อาหารอร่อยและบรรยากาศดี และเหมาะสมที่จะทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน นักสื่อความหมายของชุมชน สำคัญมาก การทดลองเที่ยว จึงเป็นการฝึกความกล้า การเรียบเรียงคำพูดและฝึกทักษะการใช้ภาษา การพัฒนาการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         นายวิญญู ศรีศุภโชค ผู้ประสานงานโครงการวัฒนธรรมสร้างสุข ท่องเที่ยวปลอดภัย ของเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า การที่จะพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยว คนสื่อสาร นักสื่อความหมายสำคัญมาก จะทำให้ชุมชนน่าสนใจ การจัดกิจกรรมให้น่าเรียนรู้ นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความรู้สึกดี ประทับใจ แล้วเขาจะเที่ยวอีก โดยเฉพาะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถรับได้กับทุกสถานการณ์ ยิ่งต่างชาติด้วยแล้ว ถ้ามีการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ชุมชนนั้นก็มีชัยได้กว่าครึ่ง ตนจึงได้นำนักท่องเที่ยว ที่เป็นอาสาต่างชาติมาให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ

เมื่อ 14 ก.ย.65 ได้นำต่างชาติไปเที่ยวที่บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอาหารเป็นยาและเป็นต้นน้ำของคลองเปรมประชากร (น้ำประปา) ที่นี่มีการนำเที่ยวโดยใช้จักรยานเยี่ยมชมชุมชน และวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ได้นำนักท่องเที่ยว

ไปทำค่าย English Camp ให้กับโรงเรียนผดุงอิสลาม องครักษ์ จ.นครนายก ด้วยว่าเด็กและเยาวชนจาก บ้านชุมพล องครักษ์ จ.นครนายก ไปเรียนที่นี่กันเยอะและคุณครูก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังเชื่อมกิจกรรมการชกมวยไทย ให้นักท่องเที่ยว และได้ฝึกให้ เจ้าของ Homestay ได้ฝึกการรับต่างชาติมาพักผ่อน นอน ที่บ้านพร้อมทำอาหารเช้า เมนูที่ชาวต่างชาติสามารถรับประทานได้ เป็นการฝึกการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ข่าว วัฒนธรรมสร้างสุขท่องเที่ยวปลอดภัย

กองบรรณาธิการ SDNThailand