เหลียวหลังแลหน้ากับ1ทศวรรษอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร

เมื่อปี 2555 คนอำนาจเจริญ ได้ประกาศขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชนในฐานะเป็นกติกาหรือข้อตกลงของคนอำนาจเจริญ “อำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร” ที่จะใช้ร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาด้านต่างๆ การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองไปสู่การจัดการตนเอง ภายใต้การขับเคลื่อน 5 พลัง คือพลังชุมชน พลังทางสังคม พลังความรู้ พลังภูมิปัญญา และพลังสื่อ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่คนอำนาจเจริญอยู่ดีมีสุข

นายวิรัตน์ สุขกูล ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอำนาจเจริญและแกนนำภาคประชาสังคม กล่าวว่า คนอำนาจได้ใช้ธรรมนูญประชาชนฉบับนี้ มากว่า 10 ปี ด้วยเจตจำนงค์อยากให้พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการประเมินผลนโยบายสาธารณะว่าคนอำนาจรับรู้ธรรมนูญประชาชน และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จึงถือโอกาสที่ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง มีนักวิชาการมาหนุนเสริมจึงได้ช่วยกันออกแบบเครื่องมือประเมินเสริมพลัง โดยนำเอายุทธศาสตร์ที่ 2.4 ด้านสังคม (ความมั่นคงในชีวิต) ที่มีเป้าหมายคือ “ผู้คนปราศอบายมุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการ” โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญ #การจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและปลอดยาเสพติด

ผศ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา นักวิชาการ สคบ.อีสานตอนล่าง กล่าวว่าการออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลครั้งนี้ เน้นการเข้ามาฟังเสียงสะท้อนมุมมองของพี่น้องอำนาจเจริญ และร่วมกันออกแบบร่วมกัน เพราะความรู้ที่จะได้จะสามารถเสริมพลังคน และยกระดับความรู้ สู่แนวทางการพัฒนาตนเอง

ดังนั้นจึงแบ่งกรอบการประเมินผลเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ประชาชนทั่วไป 2) แกนนำแลัชุมชนคนสู้เหล้า 3) หน่วยงานราชการ ว่ารับรู้ เปลี่ยนแปลง และอยากเห็นแนวทางการพัฒนาอย่างไร โดยใช้กรอบระเบียบวิธีวิจัยแบบง่ายๆ ซึ่งทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดจะเป็นหลักในการจัดเก็บข้อมูล ร่วมกันสังเคราะห์และคืนข้อมูลต่อภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand