เดินหน้าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพะงัน บนฐานทรัพยากรและเส้นทางประวัติศาสตร์

วันที่ 6-7 กันยายน 2565 น.ส.กรรณิการ์ แพแก้ว ผู้ประสานงานโครงการเสริมพลังเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัยระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ผ่านกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเกาะพะงัน

ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้การเพาะปลูกทุเรียน การจัดการศัตรูพืช การใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อให้ยังคงผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความสนใจด้านสุขภาพ

ศักยภาพของชุมชน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP ที่มุ่งเน้นขบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน, สวนนายเล็ก ต้นแบบเกษตรปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวสามารถชิมผลไม้ และผักสดๆจากสวน, วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านใต้, โรงงานสกัดน้ำมันมะพร้าว เหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ รวมถึงมีจุดเด่นด้านประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ น้ำตกธารประพาส, อนุสาวรีย์ ร.5, อาศรมท้องนาง ที่มีลานหินขนาดใหญ่ริมสายน้ำตก

นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการส่งเสริมของดีชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ เริ่มต้นโดยชมรมพงันเทรล กำหนดจัดงานวิ่งเทรลป่าดิบ หรือ พงันเทรล 2022 ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 มีการออกแบบกิจกรรมให้เป็นงานกีฬาเพื่อสุขภาพปลอดแอลกอฮอล์ 100% เชื่อมโยงผลไม้ในท้องถิ่นมาเป็นอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เช่น มะพร้าวพะงัน แก้วมังกร กล้วย บริการยังจุดเช็คพอยต์ของนักวิ่ง และจุดบริการอาหารกลางวัน ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์ของดีชุมชนสู่งานกีฬามาตรฐานระดับประเทศ และเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของชุมชนร่วมกันในอนาคต

ภายใต้การสนับสนุนจาก แผนงานเสริมพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัยระดับจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กองบรรณาธิการ SDNThailand