ร้อยแก่นสารสินธุ์รวมพลังจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565-2570

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรคโดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ.2565-2570 ปะกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มาหาสารคาม และกาฬสินธุ์

โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดทำแผน และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล เป็นประธาน และกล่าวเปิดงานได้อย่างน่าสนใจ

ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนจากการดื่มแล้วขับ ส่งผลต่อตนเองและครอบครัว และสังคมอีกด้วย ในสมัยครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้โล่รางวัลนายอำเภอนักรณรงค์ที่ทางสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า(สคล.)ร่วมกับกระทรงมหาดไทย ได้มอบให้ในฐานะที่ได้สนับสนุนรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถึงปัจจุบันนี้ก็ยังให้ความสำคัญและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และหวังที่จะเห็นลดการดื่มของเด็กเยาวชน ที่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันทำงานตามบริบทในพื้นที่จังหวัดของตนเองร่วมกัน

บรรยากาศการทำแผนตลอด 2 วัน มีการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างจังหวัด เกิดแผนการทำงานอย่างบูรณาการ และถือเป็นการสร้างพลังของการทำงานร่วมกันของการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของร้อยแก่นสารสินธุ์กันต่อไป #สคล. #สสส. #ysdn

กองบรรณาธิการ SDNThailand