งดเหล้าพัทลุง ชุมชนป่าเล เตรียมขยับท่องเที่ยวในชุมชน ปลอดเหล้าปลอดภัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง ชมรมคนหัวใจเพชรชุมชนป่าเล และสมาชิกงดเหล้าชุมชนป่าเล จัดเวที ประชุมหารือแนวทางและข้อตกลงร่วม การสร้างพื้นที่ปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ปลอดเหล้าปลอดภัย

โดยมีภาคีเครือข่าย นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พัทลุง นาย อำพล ไชยวรรณ ผ.อ โรงเรียนบ้านท่าลาด นาง กานต์ชนิต แสงปาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด นาย พันทวี มณีโชติ ผ.อ ร.พ.ส.ต บ้านท่าลาด นาง สุภาพร อินทรสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ เขาชัยสน และภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและร่วมเสนอแนวทาง การทำให้ สถานที่ตามกฏหมายปลอดเหล้าปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง