ชมรมคนหัวใจเพชร ตำบลทุ่งกุลา จัดตั้งเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

5 สิงหาคม 2565 ชมรมคนหัวใจเพชร ตำบลทุ่งกุลาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลจานเตย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา จัดตั้งเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

โดยนายคมกริช เวียงรัตน์ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีการอบรมและจัดตั้งเครือข่ายเพื่อให้คนชาวตำบลทุ่งกุลาตระหนักถึงการเกิดอุบติเหตุ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย เสียทรัพย์สิน เสียชีวิตได้ เสียสุขภาพ ซึ่งการจัดอบรมและการจัดตั้งเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพประจำตำบลในการดำเนินงาน

ซึ่งมีนายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมและจัดตั้งเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุตำบลทุ่งกุลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนคณะกรรมหมู่บ้าน ตัวแทนโรงเรียน เจ้าหน้าที่เทสบาล เจ้าหน้าที่รพ.สต. แกนนำนักเรียน จำนวน 28 คน

โดยมีวิทยากรนายอดิศักดิ์ ระกิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ ให้ความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์ นางสาวจันทรัช สารี เจ้าหน้าที่งานชุมชนและพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร จากเครือข่ายองค์งดเหล้าภาคอีสานตอนบน ให้ความรู้เรื่องความเชื่อมโยงการดื่มแอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุ และนายประพันธ์ มังสระคู ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ ชวนวิคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและจัดทำแผนที่ชุมชน จุดเสี่ยง จุดอันตรายในตำบลทุ่งกุลา ณ ศาลาวัดทุ่งบ้านจาน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กองบรรณาธิการ SDNThailand