สคล.แม่ฮ่องสอน จับมือ พชอ.ปางมะผ้า จัดงานวิ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าแม่ฮ่องสอน จับมือนายอำเภอปางมะผ้า จัดงานวิ่งมินิมาราธอน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุน พชอ.

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2565 เวลา 13.30 น. นายรอน ใจกันทา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินการของเครือข่ายการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองวัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย 2565 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า

โดยแลกเปลี่ยนประเด็นงานลดปัจจัยเสี่ยงและขวนนายอำเภอจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตวิ่งพักตับเข้าพรรษาส่งเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยง โดยกล่าวในที่ประชุมถึงการต่อสู้กับปัญหาเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนชาติพันธุ์ สู่การขับเคลื่อนธำรงพื้นที่งานบุญประเพณีปลอดเหล้าได้ 15 แห่ง ที่ต้องการสร้างมาตรการชุมชนขึ้นเพื่อควบคุมการดื่มสุรา พร้อมสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย แก่บ้านสบป่อง ปางมะผ้า ซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จคือการร่วมมือกับนายอำเภอนักรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ พชอ. ในที่ประชุม

นายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า ได้กล่าวชื่นชมและเห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของคนปางมะผ้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 6 โรคหลัก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคอ้วนลงพุง ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้มาสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้เห็นชอบและสนับสนุนการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน

ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เส้นทางถ้ำลอด-ปางมะผ้า ระยะทาง 11 กิโลเมตร ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนพชอ.เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานพื้นที่ปลายเดือนสิงหาคม 2565 .

กองบรรณาธิการ SDNThailand