จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง จัดอบรมการโค้ชเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนเชิงบวก แก่ครู 17 โรงเรียน

17-18 มิถุนายน 2565 ประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

จัดอบรมการโค้ชเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนเชิงบวก แก่ครู 17 โรงเรียนจำนวน 35 คน โดยเริ่มจากคุณหมอชมนาด จากรพ.โชคชัย ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า พร้อมแชร์ประสบการณ์การฟังเคสอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจ เข้าถึงและให้คำปรึกษาอย่างสอดคล้องมากที่สุด หลังจากนั้นทีมวิทยากร คุณอุบล สวัสดิ์ผล ได้เติมเติมและฝึกปฏิบัติการผ่านโจทย์-ใบงานต่างๆเพื่อเพิ่มมุมมอง กระบวนการเพื่อปรับให้ครูสู่การเป็นโค้ช บนฐานความคิดความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและเปลี่ยนแปลงได้หากมีผู้ใหญ่ที่เข้าใจ และหนุนเสริม ซึ่งหลังจากการอบรมแล้ว ทางคณะครูจะกลับไปชวนนักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้าเข้าพรรษาต่อไป #สคล.#สสส.#ผู้ใหญ่เปลี่ยนเด็กเปลี่ยน

กองบรรณาธิการ SDNThailand