ตำบลทุ่งสะโตกประชุมยกระดับศักยภาพชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

คณะสงฆ์ ต.ทุ่งสะโตก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง ภายพลังบวรและหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งเชิญชวนผู้นำร่วมกันลงนามปฏิญานตนงเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเป็นอย่างให้กับครอบครัว

พระครูวิวิธประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดหัวริน ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวกับจัดประชุมการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ทั้งนี้ในพื้นที่กล่าวว่าเพื่อสนับสนุนผู้ที่เลิกเหล้าได้มีจุดยืนในสังคม และสร้างให้เป็นบุคคลตัวอย่าง ให้เยาวชนได้มีแนวคิดที่ว่า การเลิกสุราทำให้ครอบครัวมีความสุขจึงควรบูรณาและช่วยกันสร้างสรรค์พื้นที่ร่วมกัน

เช่น การรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การรณรงค์ใช้กระบวนการดาวกระจายสู่หอกระจายข่าว ออกประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล ทุกสัปดาห์ การช่วยบำบัด การใช้ธรรมะบำบัด ส่งเสริมอาชีพมีงานทำและมได้จูนเจือครอบครัว สร้างคุณค่าของมนุษย์ โดยการสร้างบุคคลคนหัวใจเพชร การเชื่อมโยงเครือข่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้นำชุมชน เยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อบต. เทศบาล รพสต. สร้างแนวคิดที่ว่า “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”ชุมชนปลอดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand