คนหัวใจเพชร 4 ตำบล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน

วันเป็นอีกวันที่ยิ้มอย่างประทับใจ ให้กับแกนนำคนหัวใจเพชร 4 ตำบล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน การฟื้นคืนมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังชุมชนอย่างแท้จริง

จุดเด่นวันนี้อดีรครู และ ดาบตำรวจ เกษีณมาร่วมพัฒนาและดูแลสานต่อจากในฐานะพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการคัดแยกขยะ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ย

การทำน้ำหมักชีวภาพ ที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนช่วงวิกฤติโควิด-19 ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้หรือมาช่วยหนุนชุมชนได้ที่หมู่ที่ 3 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ของ ด.ต.อภิชาติ ศรีสมเพ็ชร ครูจรรยา ศรีสมเพ็ชร หรือผ่านประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา

กองบรรณาธิการ SDNThailand