จังหวัดพะเยา“จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแกนนำคนหัวใจเพชร”

11-12 มิถุนายน 2565 ณ เฮื้อนไม้ดอกโอมสเตย์ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคมงดเหล้าร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพแกนนำคนหัวใจเพชร” เพื่อเสริมแรงและชักชวนคนที่ยังดื่มหันมาเลิกเหล้า

ซึ่งมี 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ทำงานเชิงนโยบาย เป็นกลไกสำคัญในการหนุนเสริมช่วยคนให้เลิกเหล้า เช่น นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่ม อสม. หรือคนที่เคยเลิกเหล้าเป็นทีมปฏิบัติการที่ไปช่วยเชียร์รายทาง 3 เดือน เป็นกลุ่มที่ทำงานหนักที่สุด

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มคนที่เลิกเหล้า ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า การรณรงค์งดเหล้าไม่ใช่แค่การชวนมางดเหล้าแต่จะเป็นแรงกระเพื่อมเพื่อให้ชุมชน ตำบล หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อขยายผลการ ดำเนินงานต่อไปในพื้นที่อื่นๆ

นายสุทัศน์ มหาวรรณศรี ผู้ประสานงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ ให้แก่ คนหัวใจเพชรเป็นนักสื่อสาร ในชมรมคนหัวใจเพชร ด้านการชวน ช่วย ชมเชียร์ ผู้บวชใจงดเหล้าตลอดชีวิต 2. เพื่อให้ผู้นำคนหัวใจเพชร วางแผนชวน ช่วย ชมเชียร์ ร่วมกับแกนนำชุมชนคนสู้เหล้า ในการจัดสภาพแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน – ชมรมคนหัวใจเพชร ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 5 คน – ชมรมคนหัวใจเพชร ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 5 คน – ชมรมคนหัวใจเพชร ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จำนวน 10 คน – คนหัวใจเพชร ต.แม่ใส จำนวน 10 คน – ทีมพี่เลี้ยง 5 คน – วิทยากร 3 คน

นายศุภชีพ ศิริวงศ์ใจ ประธานชมรมคนหัวใจเพชร ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ กล่าวว่า

หลักๆ เพื่อทบทวนและมอบหมายภารกิจ เช่น 1.แกนนำคนหัวใจเพชรมีความรู้และทักษะการชวน ช่วย ชมเชียร์ ผู้บวชใจงดเหล้าครบพรรษาและมีแนวโน้มงดเหล้าตลอดชีวิต 2.แกนนำคนหัวใจเพชรสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้วางแผนการดำเนินงานงดเหล้าครบพรรษาและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงาน เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กองบรรณาธิการ SDNThailand