พัฒนาและยกระดับศักยภาพชุมชนในกำรสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เมื่อวัน เสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม 2565 ณ วัดกุมภประดิษฐ์ (บ้านหม้อ) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการหนุนเสริมชุมชนรักษาศีล 5 แก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ สร้างภูมิคุ้มกันและลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564“ได้มีประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน และพัฒนาแผนงาน” ภายใต้ความมุ่งหวังว่า และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ โดยดึงศักยภาพ ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและความเข้มแข็งของชุมชน มาเป็นทุน ในการขับเคลื่อน เพื่อป้องกันแก้ไข สร้างแนวรุก สร้างต้นแบบการทำงาน

นายสุริยนต์ สูงคำ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า

เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของคณะสงฆ์ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพัฒนา “และยกระดับศักยภาพชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ภายใต้ความมุ่งหวังว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกำรขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดึงศักยภาพ ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและความเข้มแข็งของชุมชนล้านนา มาเป็นทุน ในกำรขับเคลื่อน เพื่อป้องกันแก้ไข สร้างแนวรุก สร้างต้นแบบการทำงาน ให้เกิดเป็นสังคมล้านนาปลอดเหล้า ผลการดำเนินงานกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษาในปีที่ผ่านมา จำนวน 692 คน แยกเป็นชาย 439 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 หญิง 253 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6

กองบรรณาธิการ SDNThailand